Privacy | MobilityLife

Charte vie privée et gestion des cookies

Doel

Deze Verklaring wordt opgesteld door het bedrijf « Moovic Bv» met maatschappelijke zetel op Chaussée de Louvain 431 H 1380 Lasne, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: BE 0749 707 753 (hierna « de controller » genoemd).

Het doel van deze Verklaring is om bezoekers van de website die wordt gehost op het adres www.mobilitylife.be (hierna de « website » genoemd) te informeren, evenals de klanten, en prospects (gebruikers, klanten en prospects worden gezamenlijk de « klant » genoemd) door de datacontroller over hoe de data wordt verzameld en verwerkt door die controller.

Deze Verklaring voldoet aan de wensen van de datacontroller, om in volledige transparantie te handelen, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de (EU) Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en met intrekking van de richtlijn 95/46/EC (hierna de « algemene verordening gegevensbescherming » genoemd).

De verantwoordelijke voor de verwerking moet bijzondere aandacht besteden aan de bescherming van de privacy van zijn klanten en verbindt zich er daarom toe de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

Als de klant wenst te reageren op een van de hieronder beschreven praktijken, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke op het postadres of e-mailadres dat vermeld is in het gedeelte «  contactgegevens  » van deze verklaring.

Toestemming

Door de website te openen en te gebruiken, contact op te nemen met de controller, precontractuele maatregelen te nemen, een missie aan te gaan, zich te abonneren of een overeenkomst te sluiten met de controller, verklaart de klant kennis te hebben genomen van de hieronder beschreven informatie, deze Verklaring te aanvaarden en hij gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de in deze Verklaring beschreven voorwaarden en principes, zijn persoonlijke gegevens die hij communiceert, zal verzamelen en verwerken via de website en/of ter gelegenheid van de aangeboden diensten op de website, in een agentschap of per telefoon, voor de hieronder aangegeven doeleinden.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming van de klant, heeft de klant het recht om de toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming brengt de rechtmatigheid van de pre-intrekkingsbehandeling niet in gevaar.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Door de website te bezoeken en te gebruiken, contact op te nemen met de controller, precontractuele maatregelen te nemen, een missie aan te gaan, een abonnement te nemen of een contract af te sluiten met de controller, geeft de klant uitdrukkelijk toestemming dat de voor de verwerking verantwoordelijke de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de hieronder beschreven methoden en beginselen:

 • door de website van de controller te bezoeken: zijn domein (automatisch gedetecteerd door de server van de controller), inclusief het dynamische IP-adres;
 • door zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van de uitvoering van precontractuele maatregelen, contractuele maatregelen of in het legitieme belang van de verantwoordelijke: zijn e-mailadres en zijn naam indien de klant die eerder heeft onthuld, bijvoorbeeld door het verzenden van berichten of vragen op de website, communiceren met de persoon die verantwoordelijk is voor verwerking via e-mail, deelnemen aan discussieforums, toegang krijgen tot het beperkte gedeelte van de website via identificatie, contracteren met de controller, abonneren, enz.;
 • door de website van de verantwoordelijke te bezoeken: alle informatie betreffende de pagina's die de klant op de website heeft geraadpleegd;
 • alle informatie die de klant vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatie-aanvragen en/of registraties op de website, of door toegang tot het beperkte deel van de website door middel van een identificatie.

In het kader van een missie of door een contract af te sluiten met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kan deze worden aangesteld om de volgende gegevens te verzamelen en te verwerken: achternaam, voornaam, gemeente, telefoonnummer, e-mailadres, volledig adres, plaats en datum van geboorte, burgerlijke staat, beroep, rijksregisternummer, nationaliteit en dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart van de klant.

De controller kan ook worden verplicht om niet-persoonlijke gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden beschreven als niet-persoonlijke gegevens omdat ze niet direct of indirect een bepaalde persoon identificeren. Ze kunnen daarom voor elk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de advertenties van de controller te verbeteren.

In het geval dat niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, zodat identificatie van betrokkenen mogelijk is, zullen deze gegevens als persoonlijke gegevens worden verwerkt tot hun afstemming met een bepaalde persoon wordt onmogelijk gemaakt.

Verzamelmethoden

De gegevensbeheerder verzamelt de persoonsgegevens via het contactformulier dat beschikbaar is op zijn website of als onderdeel van de uitvoering van precontractuele maatregelen of een contract.

Doel van de verwerking

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:

●         het beheer en de controle van de uitvoering van de voorgestelde diensten verzorgen;

●         contractbeheer en -bewaking,

●         facturen verzenden en opvolgen;

●         verzenden van promotie-informatie over de diensten van de controller;

●         mogelijk verzenden van service-aanbieding(en) met voordelige voorwaarden ;

●         antwoorden op vragen van klanten;

●         productie van statistieken (dankzij anonieme gegevens) ;

●         verbetering van de kwaliteit van de website en de diensten aangeboden door de controller;

●         overdracht van informatie over nieuwe diensten van de controller;

●         naleving van de wettelijke verplichting om het witwassen van geld te bestrijden;

●         respect voor de archiveringsplicht met inachtneming van de regels van de kunst en het beroep;

●         uitvoeren van direct marketing acties;

●         analyse van een betere identificatie van de centra van belang en de behoeften van de klant, met name in het kader van de diensten die door de verantwoordelijke worden aangeboden.

Mogelijk is de controller verplicht om verwerkingen uit te voeren waarvoor nog niet in deze Verklaring is voorzien. In dit geval neemt de controller contact op met de klant voordat hij zijn persoonlijke gegevens opnieuw gebruikt, om hem op de hoogte te stellen van de wijzigingen en hem de mogelijkheid te geven dit hergebruik te weigeren.

Duur van bewaring

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart de persoonsgegevens alleen voor de tijd die redelijkerwijze nodig is voor de doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

De persoonlijke gegevens van een klant worden bewaard voor een maximum van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen de klant en de controller.

Kortere bewaartermijnen zijn van toepassing op bepaalde gegevenscategorieën, zoals verkeersgegevens die slechts 12 maanden worden bewaard.

Aan het einde van de bewaarperiode doet de verantwoordelijke voor de verwerking al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet beschikbaar (anoniem) zijn.

Toegang tot gegevens en kopieën

Op schriftelijk en gedateerd en getekend verzoek dat wordt verzonden naar de controller op het adres dat is vermeld in de sectie « contactgegevens » van deze Verklaring, kan de klant, na een identiteitsbewijs te hebben geleverd (inclusief een kopie van de identiteitskaart), gratis een schriftelijke communicatie verkrijgen of een kopie van de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben en die zijn verzameld.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan de betaling van redelijke vergoedingen op basis van administratieve kosten voor eventuele extra exemplaren op verzoek van de klant verlangen.

Wanneer de klant dit verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een elektronische vorm die algemeen wordt gebruikt, tenzij de klant anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek aan de klant meegedeeld. Deze periode kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. De controller zal de klant binnen één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte brengen van deze verlenging en de redenen voor de vertraging.

Recht op rectificatie

Op schriftelijk en gedateerd en getekend verzoek dat wordt verzonden naar de controller op het adres dat is vermeld in de sectie « contactgegevens » van deze Verklaring, kan de klant, na een identiteitsbewijs te hebben getoond (een kopie van de identiteitskaart bijsluiten) kosteloos, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen één maand, de correctie van persoonsgegevens die onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn, verkrijgen en aanvullen als deze onvolledig blijken te zijn.

Recht om zich tegen verwerking te verzetten

Met een schriftelijk en gedateerd en getekend verzoek dat wordt verzonden naar de controller op het adres dat is vermeld in de sectie « contactgegevens » van deze Verklaring, kan de klant, op elk gewenst moment om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie en nadat hij zijn identiteit heeft gerechtvaardigd (een kopie van zijn identiteitskaart bijvoegen), zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, indien deze verwerking noodzakelijk is voor de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of een derde partij. De verantwoordelijke kan weigeren om het verzakingsrecht van de klant te handhaven wanneer hij dwingende en wettige redenen voor de verwerking vaststelt die de belangen of rechten en vrijheden van de klant overschrijden, of voor de bevinding, de uitoefening of verdediging van een recht in de rechtbank. In geval van betwisting kan de klant een klacht indienen in overeenstemming met het punt « claim en klacht » van deze Verklaring.

Mits een schriftelijk en gedateerd en getekend verzoek dat aan de verantwoordelijke wordt gestuurd op het adres dat is vermeld in de sectie « contactgegevens » van deze Verklaring, kan de klant op elk moment en na het bewijs van zijn identiteit te hebben voorgelegd (inclusief een kopie van de identiteitskaart), zich, zonder rechtvaardiging en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende hem wanneer zijn gegevens worden verzameld voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming, heeft de klant het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen, voor redenen die verband houden met zijn specifieke situatie , tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een missie van openbaar belang.

De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand op het verzoek van de klant te antwoorden en zijn antwoord te motiveren wanneer hij van plan is geen gevolg te geven aan een dergelijk verzoek. Deze periode kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. De controller zal de klant binnen één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte brengen van deze verlenging en de redenen voor de vertraging.

Recht op beperking van de verwerking

Mits een schriftelijk en gedateerd en getekend verzoek dat aan de verantwoordelijke wordt gestuurd op het adres dat is vermeld in de sectie « contactgegevens » van deze Verklaring, kan de klant, na een identiteitsbewijs te hebben voorgelegd (een kopie van de identiteitskaart bijsluiten), de beperking/opschorting van de verwerking van zijn persoonsgegevens verkrijgen in de volgende gevallen :

 • wanneer de klant de juistheid van gegevens betwist en alleen de wanneer de controller deze kan besturen;
 • wanneer de verwerking illegaal is en de klant de voorkeur geeft aan de beperking van de verwerking boven het wissen;
 • wanneer, zelfs als het niet langer noodzakelijk is voor het nastreven van de doeleinden van de verwerking, de voor de verwerking verantwoordelijke en/of de cliënt dat nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van zijn rechten in de rechtbank;
 • gedurende de tijd die nodig is om de gegrondheid van het oppositieverzoek van een klant te onderzoeken, met andere woorden de tijd die de controller nodig heeft om de belangenafweging tussen de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking en die van de klant te maken.

Wanneer de verwerking is opgeschort in overeenstemming met deze bepaling, mogen de persoonlijke gegevens van de klant alleen worden verwerkt met toestemming van de klant, met uitzondering van het bewaren van dergelijke gegevens of voor het doel van uitoefening of verdediging van rechten in de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om belangrijke redenen van openbaar belang van de Europese Unie of een van haar lidstaten.

De controller zal de klant informeren wanneer de beperking/schorsing van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op vernietiging (recht op vergetelheid)

Mits een schriftelijk en gedateerd, getekend verzoek dat wordt verzonden naar de controller op het adres dat is vermeld in de sectie « contactgegevens » van deze Verklaring, kan de klant, na een identiteitsbewijs te hebben aangeleverd (inclusief een kopie van de identiteitskaart), het verwijderen van persoonlijke gegevens betreffende hem verkrijgen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de gegevens zijn niet langer nodig voor het doel van de verwerking;
 • de klant heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking;
 • de klant heeft bezwaar tegen de verwerking en er is geen dwingende geldige reden voor de verwerking en/of de klant oefent zijn specifieke recht van bezwaar uit in direct marketing (inclusief profilering);
 • persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • persoonlijke gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Unie- of lidstaatwetgeving) waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;
 • persoonlijke gegevens zijn verzameld als onderdeel van de diensten van de informatiemaatschappij die aan kinderen worden aangeboden.

Het verwijderen van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende 5 gevallen:

 • wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de behandeling vereist, voorzien door het Unierecht of de wetgeving van de lidstaat waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden in het openbaar belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en voor zover het recht om te wissen de verwezenlijking van de doelstelling van de verwerking in kwestie waarschijnlijk onmogelijk zal maken of ernstig in gevaar zal brengen;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de erkenning, uitoefening of verdediging van rechten in de rechtbank.

De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand op het verzoek van de klant te antwoorden en zijn antwoord te motiveren wanneer hij van plan is geen gevolg te geven aan een dergelijk verzoek. Deze periode kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. De controller zal de klant binnen één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte brengen van deze verlenging en de redenen voor de vertraging.

De klant heeft ook het recht om, onder dezelfde voorwaarden, kosteloos de schrapping of het verbod op het gebruik van persoonlijke gegevens die hem betreffen en die, gezien het doel van de verwerking, onvolledig of niet relevant zouden zijn of wiens registratie, communicatie of opslag zou verboden zijn of indien het werd bewaard buiten de noodzakelijke en geautoriseerde periode te verkrijgen.

Recht op « dataportabiliteit »

Mits een schriftelijk en gedateerd, getekend verzoek dat wordt verzonden naar de controller op het adres dat is vermeld in de sectie « contactgegevens » van deze Verklaring, kan de klant te allen tijde verzoeken om zijn persoonsgegevens kosteloos te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat, in het bijzonder met het oog op het doorsturen ervan naar een andere controller, wanneer:

 • de gegevensverwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen; en wanneer
 • de behandeling is gebaseerd op toestemming van de klant of een contract tussen de klant en de verantwoordelijke voor de verwerking.

Onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde regels, heeft de klant het recht om aan de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen om de persoonlijke gegevens die hem betreffen rechtstreeks door te geven aan een andere persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, op voorwaarde dat technisch mogelijk is.

Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verantwoordelijke zelf, zijn agenten of andere onderaannemers, zijn zorgvuldig geselecteerde zakenpartners, gevestigd in België of de Europese Unie, en die samenwerken met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking in het kader van het verlenen van diensten.

In het geval dat de gegevens aan derden worden bekendgemaakt voor direct marketing of prospectiedoeleinden, zal de klant van tevoren worden geïnformeerd om te kunnen kiezen of deze verwerking van zijn gegevens door derden wordt geaccepteerd.

Mits een schriftelijk en gedateerd, getekend verzoek dat wordt verzonden naar de controller op het adres dat is vermeld in de sectie « contactgegevens » van deze Verklaring, kan de klant op elk moment en na het bewijs van zijn identiteit te hebben geleverd (inclusief een kopie van de identiteitskaart) zich kosteloos verzetten tegen het verzenden van zijn gegevens aan derden.

De verantwoordelijke voor de verwerking houdt zich aan de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen en zorgt er in alle gevallen voor dat haar partners, agenten, onderaannemers of andere derde partijen die toegang hebben tot deze persoonlijke gegevens deze Verklaring respecteren.

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens van de klant vrij te geven in het geval dat een wet, juridische procedure of bevel van een overheidsinstantie deze openbaarmaking noodzakelijk maakt.

Er zal geen overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaatsvinden.

Gebruik en beheer van « cookies »

Algemene principes. Dit artikel geeft informatie over het gebruik van cookies op de website.

Dit cookie-beheerbeleid is van toepassing op de website. Deze worden beheerd door de controller.

De website maakt gebruik van cookies om browsen nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website, andere helpen de klantervaring te verbeteren.

De meeste webbrowsers zijn geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren. Als de klant zijn beheer wil aanpassen, moet hij de instellingen van zijn browser wijzigen. Hij zal hierover meer informatie vinden onder het kopje « cookiebeheer » van deze bepaling.

Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt de klant uitdrukkelijk in met het cookiebeheer dat hieronder wordt beschreven.

Definitie van cookies. Een « cookie » is een gegevensbestand of tekst die de server van een website tijdelijk of permanent registreert op het apparaat van de klant (harde schijf van de computer, tablet, smartphone of een vergelijkbaar apparaat) via zijn browser. Cookies kunnen ook geïnstalleerd worden door derden waarmee de controller samenwerkt.

Cookies onthouden een bepaalde hoeveelheid informatie, zoals de taalvoorkeuren van bezoekers of de inhoud van hun winkelwagentje. Andere cookies verzamelen statistieken over de klanten van een website of zorgen ervoor dat de afbeeldingen correct worden weergegeven en dat de applicaties goed werken op de website. Weer anderen maken het mogelijk om de inhoud en/of reclame van een website aan te passen aan de klant.

Gebruik van cookies op de website. De website gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Essentiële of technische cookies : dit zijn essentiële cookies voor de werking van de website, waardoor goede communicatie mogelijk is en bedoeld om navigatie te vergemakkelijken;
 • Statistische of analytische cookies : deze cookies maken het mogelijk om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om hun surfgedrag te zien wanneer ze de website bezoeken. Dit verbetert de navigatie van de klant en maakt het voor hen gemakkelijker om te vinden waarnaar ze op zoek zijn;
 • Functionele cookies : deze cookies maken specifieke functionaliteiten op de website mogelijk om de bruikbaarheid en ervaring van de klant te verbeteren, onder meer door zijn keuze van voorkeuren (bijv. taal) te onthouden;
 • Prestatiecookies : deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Ze kunnen de inhoud en prestaties van de website evalueren en verbeteren (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers te tellen, de meest populaire pagina's of klikken te identificeren) en de commerciële voorstellen beter af te stemmen op persoonlijke voorkeuren de klant;
 • Reclame of commerciële cookies : dit zijn bestanden die bedoeld zijn om gegevens te verzamelen met betrekking tot het profiel van bezoekers en die waarschijnlijk worden geïnstalleerd of gelezen door derden waarmee de controller samenwerkt om de effectiviteit van een reclame of webpagina te meten en beter aan te passen aan de belangen van de klant;
 • Tracking-cookies : de website gebruikt tracking-cookies via Google Analytics om de controller te helpen meten hoe klanten omgaan met de inhoud van de website en die statistieken van bezoekers strikt anoniem genereert. Deze statistieken verbeteren de website voortdurend en voorzien de klant van relevante inhoud.

De controller gebruikt Google Analytics om een overzicht te krijgen van het websiteverkeer, de oorsprong van dit verkeer en de bezochte pagina's. Dit betekent dat Google optreedt als onderaannemer. De informatie verzameld door Google Analytics wordt zo anoniem mogelijk gegenereerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de personen te identificeren die de website bezoeken. Voor meer informatie kunnen klanten het gegevensbeschermingsbeleid van Google bekijken op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

De controller kan ook cookies en tags gebruiken om informatie te verzamelen over surfgedrag van klanten op verschillende websites en applicaties die tot het advertentienetwerk behoren.

Een tag is een onzichtbaar afbeeldingsbestand dat de navigatie van de klant op een of meer websites en/of applicaties volgt. Daarnaast kunnen andere commerciële cookies worden geïnstalleerd door adverteerders wanneer hun advertentie wordt weergegeven.

Commerciële cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De informatie die wordt verzameld met behulp van commerciële cookies en tags wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten en om de advertenties op de website en andere websites die deel uitmaken van het advertentienetwerk of waarvoor de controller advertentiediensten aanbiedt beter te personaliseren.

De bewaartermijn voor cookies is afhankelijk van het type: essentiële cookies worden over het algemeen bewaard tot de browser sluit, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en prestatiecookies 4 jaar.

De controller machtigt publieke zoekmachines om de website te bezoeken via 'spiders' met als enig doel de toegang tot en inhoud van de website toegankelijk te maken via hun zoekmachines, zonder dat de data controller het recht verleent om de website te archiveren. De controller behoudt zich het recht voor om de autorisatie zoals vermeld in dit artikel op elk moment in te trekken.

Om aanbiedingen te doen die de klant kan interesseren, kan de controller overeenkomsten sluiten met reclamebureaus op internet. Ze kregen toestemming van de controller om advertenties op de website te plaatsen. Wanneer de klant de website bezoekt, kunnen reclamebureaus ook informatie verzamelen.

Cookiebeheer. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren, maar ze kunnen allemaal instellingen aanpassen op basis van voorkeuren van de klant.

Als de klant niet wil dat de website cookies op hun computer/mobiele apparaat plaatst, kunnen ze deze gemakkelijk beheren of verwijderen door hun browserinstellingen te wijzigen. De klant kan zijn browser ook programmeren om hem een bericht te sturen wanneer hij een cookie ontvangt en zo te besluiten die cookie wel of niet te accepteren.

Als de klant bepaalde cookies wil blokkeren en/of beheren, kan hij dit doen door de link te volgen die is gekoppeld aan zijn browser:

Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Als de klant geen cookies van Google Analytics wil accepteren, kan hij dit aangeven via de melding met betrekking tot cookies die verschijnt tijdens zijn eerste bezoek aan de website of door de instellingen van zijn browser aan te passen, zodat hij cookies weigert.

Om niet langer door Google Analytics op enige website te worden getraceerd, wordt de klant uitgenodigd om de volgende website te raadplegen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

In het geval dat de klant bepaalde cookies deactiveert, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet of slechts gedeeltelijk doorzoekbaar en/of zullen zijn.

Beveiliging

De verantwoordelijke voor de verwerking moet de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een beveiligingsniveau van de verwerking en van de verzamelde gegevens te waarborgen met betrekking tot de risico's van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens, aangepast aan het risico. Dit houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doel van de verwerking, evenals de risico's voor de rechten en vrijheden van de klanten.

De controller gebruikt altijd de coderingstechnologieën die worden erkend als industrie standaarden binnen de IT-sector wanneer hij gegevens overdraagt of ontvangt op de website.

De controller heeft passende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om verlies, misbruik of wijziging van informatie die op de website wordt ontvangen, te beschermen en te voorkomen.

Communicatie per post, elektronisch of telefonisch

Communicatie via de post. Als de klant via de website zijn postadres meedeelt aan de controller, worden zijn gegevens vastgelegd in het adresboek van de controller om op zijn verzoek te reageren en hem op de hoogte te houden van de producten en diensten die de controller aanbiedt. Tenzij de klant bezwaar maakt, kan de controller ook klantgegevens bekendmaken aan derden (zoals bedrijfsgroepen en zakelijke partners) voor direct marketing doeleinden. Als de klant niet wil dat zijn gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kan hij dit aangeven wanneer hij zich registreert op de website.

De klant kan zijn gegevens te allen tijde raadplegen, corrigeren of verwijderen in het bestand van de gegevensbeheerder. Om dit te doen, moet hij contact opnemen met de verantwoordelijke op het adres waarnaar wordt verwezen in de sectie « contactgegevens » van deze Verklaring, en niet te vergeten om zijn naam en zijn exacte adres op te geven (correct gespeld). De controller verbindt zich ertoe om zijn gegevens te verwijderen uit de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties

Communicatie via de telefoon. Als de klant via de website zijn telefoonnummer meedeelt aan de controller, kan hij een telefoontje ontvangen:

 • van de controller om informatie te communiceren over zijn aankomende producten, diensten of evenementen;
 • van groepen van bedrijven en zakelijke partners waarmee de controller contractueel verbonden is.

Als de klant dergelijke telefoontjes niet (langer) wenst te ontvangen, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke op het adres vermeld in de sectie « contactgegevens » van deze Verklaring, en zijn naam en exact adres (correct gespeld) vermelden. De controller verbindt zich ertoe om zijn gegevens te verwijderen uit de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties

Als de klant via de website zijn mobiele nummer meedeelt aan de controller, ontvangt hij alleen berichten (SMS/MMS) van de controller die nodig zijn om zijn vragen te beantwoorden of te informeren over zijn online uitgevoerde bestellingen.

Communicatie via e-mail. Als de klant via de website zijn e-mailadres meedeelt aan de controller, kan hij het volgende ontvangen:

 • e-mails van de controller om informatie over zijn aankomende producten, diensten of evenementen te communiceren (voor direct marketing doeleinden), op voorwaarde dat de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd of al klant is bij de controller en dat hij zijn e-mailadres heeft doorgegeven aan de verantwoordelijke voor verwerking van gegevens;
 • e-mails van groepen van bedrijven en bedrijven/organisaties waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking contractueel gebonden is, met het oog op direct marketing, op voorwaarde dat de klant daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Als de klant dergelijke e-mails niet (langer) wenst te ontvangen, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke op het adres vermeld in de sectie « contactgegevens » van deze Verklaring, en niet vergeten om zijn naam en zijn exacte adres (correct gespeld) mee te delen.

De verantwoordelijke verbindt zich ertoe zijn contactgegevens te verwijderen uit de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties.

De Robinson-lijst. Als de klant niet (langer) e-mails of telefoontjes wenst te ontvangen van bedrijven geregistreerd op de Robinson-lijst, kan hij contact opnemen met de Robinson-dienst van de Belgische Vereniging van Direct Marketing:

- www.robinsonlist.be;

- Gratis telefoonnummer: 0800-91 887;

- Via de post: ABMD, Robinson list, Buro & Design Center, Esplanade B46, 1020 Brussel.

Claim en klacht

De klant kan een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de privacy op het volgende adres:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat, 35 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be

De klant kan ook een klacht indienen bij het Gerecht van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.

Voor meer informatie over klachten en mogelijke oplossingen, wordt de klant uitgenodigd om het volgende adres van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te raadplegen:

https://www.privacycommission.be/de/node/19254

Contactgegevens

Voor vragen en/of klachten, met name over de duidelijke en toegankelijke aard van deze Verklaring, kan de klant contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking:

Via e-mail: secretariat@autotrends.be
Via de post: Rue de l'Espiniat 4 à 1380 Lasne 

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Verklaring is onderhevig aan het Belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring zal onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving en valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.

Verschillende bepalingen

De datacontroller behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de bepalingen van dit beleid te wijzigen. De wijzigingen worden gepubliceerd met een waarschuwing over de inwerkingtreding ervan.

Deze versie van de Verklaring dateert van 26 april 2021..